Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
TRÊN ỨNG DỤNG VÀ TRANG WEB BONBON

Chào mừng đến với BonBon. Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. BonBon chuyên cung cấp các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ ("Dịch vụ") theo các điều khoản đã được khách hàng đồng ý và tuân thủ theo Điều khoản Sử dụng dưới đây:
1. Thông tin chung:
1.1. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng trong văn bản này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ (như đã được định nghĩa ở đây), Bạn đã đồng ý với việc đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng áp dụng cho khách hàng tại đây. Các Điều khoản Sử dụng và Chính sách của BonBon (như đã được định nghĩa ở đây) tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa khách hàng và BonBon (như đã được định nghĩa ở đây). Thỏa thuận áp dụng cho việc khách hàng sử dụng Dịch vụ (như đã định nghĩa) do BonBon cung cấp. Nếu khách hàng không đồng ý với Điều khoản Sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng và / hoặc Dịch vụ của BonBon.
1.2. BonBon có quyền điều chỉnh / sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc sửa đổi / bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật trên trang web và / hoặc Ứng dụng của BonBon. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau những sửa đổi / bổ sung này, đồng nghĩa với Bạn đã đồng ý với những sửa đổi / bổ sung này.
1.3. BONBON HOÀN TOÀN LÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ CUNG CẤP NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI DÙNG ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP. VAI TRÒ CỦA BONBON LÀ LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC BÊN CUNG CẤP THỨ BA VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ HÀNH VI, TIÊU CỰC VÀ / HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ BÊN CUNG CẤP THỨ BA NÀO VÀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA SẼ DO BÊN THỨ BA CHỊU TRÁCH NHIỆM. CÁC BÊN CUNG CẤP THỨ BA SẼ KHÔNG ĐƯỢC GHI  ĐẠI DIỆN LÀ ĐẠI LÝ, CÁN BỘ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA BONBON VÀ CÁC GIẢI PHÁP DO BÊN CUNG CẤP THỨ BA ĐƯA RA SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP LÀ CUNG CẤP BỞI BONBON.
2. Định nghĩa:
Trong Điều khoản Sử dụng này, những từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả bên dưới:
2.1. “Ứng dụng” có nghĩa là ứng dụng di động có liên quan được BonBon cung cấp để tải xuống cho Người dùng và Bên cung cấp thứ ba có liên quan;
2.2. “BonBon” có nghĩa là (i) Công ty TNHH Dịch Vụ Công nghệ Số BonBon, (ii) pháp nhân được nêu rõ trên Ứng dụng và trang web với tư cách là các bên được ủy quyền của BonBon, (iii) công ty con, công ty liên minh, liên kết có liên quan hoặc pháp nhân do Công ty TNHH Dịch Vụ Công nghệ Số BonBon đồng kiểm soát;
2.3. “Chính sách của BonBon” có nghĩa là (i) Chính sách về quyền riêng tư, (ii) Quy tắc ứng xử áp dụng cho các bên liên quan và (iii) tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận được cung cấp hoặc ký kết của Bạn theo thời gian sử dụng;
2.4. “Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được dùng để nhận dạng hoặc từ đó có thể nhận dạng được một cá nhân. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết ngân hàng và thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm;
2.5. “Nền tảng” có nghĩa là nền tảng công nghệ BonBon, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan, khi được sử dụng cùng với Ứng dụng, cung cấp cho Người dùng Giải pháp để tham gia và truy cập;
2.6. “Chính sách Bảo mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập được tại trang web chính thức của BonBon, được sửa đổi theo thời gian;
2.7. “Dịch vụ” nghĩa là liên kết Người dùng với Bên cung cấp thứ ba thông qua Ứng dụng, Nền tảng và / hoặc Phần mềm;
2.8. “Phần mềm” có nghĩa là bất kỳ phần mềm nào được liên kết với Ứng dụng được BonBon cung cấp để tải xuống và cài đặt;
2.9. “Giải pháp” có nghĩa là vận chuyển và / hoặc các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho Người dùng thông qua Dịch vụ BonBon (mỗi dịch vụ là một “Giải pháp”):
2.10. “Bên cung cấp thứ ba” có nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Giải pháp cho Người dùng thông qua Dịch vụ, bao gồm tài xế, đối tác giao hàng và người bán bên thứ ba;
2.11. “Người dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng, Nền tảng, Trang web và / hoặc Phần mềm để tìm kiếm và có được Giải pháp; và
2.12. “Phí Người dùng” có nghĩa là các khoản phí mà Người dùng phải chịu đối với các Giải pháp thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm mọi khoản phí áp dụng, thuế và bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch vụ hoặc Giải pháp cụ thể.
3. Tuyên bố, Bảo đảm và Cam kết
3.1. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố, đảm bảo / cam kết rằng:
- Bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia Thỏa thuận và bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Bạn không thể tham gia Thỏa thuận nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi;
- Tất cả thông tin bạn cung cấp phải trung thực và chính xác;
- Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và Dịch vụ cho các mục đích đã định và hợp pháp;
- Bạn sẽ giữ mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn để cho phép truy cập Dịch vụ một cách an toàn và bảo mật;
- Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác;
- Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc gây hại cho Dịch vụ, Ứng dụng và / hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào;
- Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại thông qua bất kỳ phần nào của Ứng dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm việc sửa đổi không giới hạn bất kỳ nội dung nào của Ứng dụng theo bất kỳ cách nào hoặc sao chép, tái sản xuất, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;
- Bạn sẽ không được cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chỉ định hoặc chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
- Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng như tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, v.v. hoặc bất kỳ tài liệu, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu hoặc quy định một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ;
- Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc cho các mục đích gian lận;
- Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và / hoặc Phần mềm để gây thiệt hại hoặc cư xử không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với BonBon hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
- Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và / hoặc Dịch vụ bạn sử dụng;
- Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không được BonBon cho phép bằng văn bản;
- Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn kịp thời để luôn chính xác, có hiệu lực và hoàn chỉnh trong suốt thời hạn của Thỏa thuận. Bạn đồng ý rằng BonBon có thể dựa vào thông tin của bạn là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn cần nắm rõ nếu thông tin của bạn là không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ về bất kỳ khía cạnh nào, BonBon có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấm dứt Thỏa thuận với việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng một thông báo được gửi cho bạn qua Ứng dụng hoặc số điện thoại hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào;
- Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;
- Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở những nỗ lực hợp lý nhất được đưa ra;
- Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư của BonBon và có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với luật hiện hành. Chính sách Bảo mật cập nhật sẽ được đăng trên trang web http://www.bonbon247.com, và sẽ được thông báo cho bạn qua Ứng dụng và / hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;
- Bạn đồng ý hỗ trợ BonBon với bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào khi BonBon yêu cầu tuân thủ theo luật pháp hoặc quy định hiện hành; và
- Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà bạn, BonBon hoặc bất kỳ bên nào khác phải gánh chịu do bạn vi phạm Thỏa thuận mà không phải do lỗi của BonBon hoặc Bên cung cấp thứ ba.
- Bạn sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã sửa đổi với mục đích trốn tránh bị phát hiện hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích lừa đảo BonBon hoặc phá vỡ các chức năng tự nhiên của Ứng dụng.
3.2. Nếu bạn là Bên cung cấp thứ ba, bạn tuyên bố, đảm bảo / cam kết rằng:
- Nếu có thể, bạn có bằng lái xe hợp lệ và được phép điều khiển phương tiện có động cơ / xe máy và có tất cả các giấy phép, sự chấp thuận và thẩm quyền thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng cho các bên thứ ba thuê trong khu vực pháp lý mà bạn sử dụng Dịch vụ;
- Nếu có thể, bạn sở hữu, hoặc có quyền và chủ quyền hợp pháp để vận hành, phương tiện (“Xe”) mà bạn dự định sử dụng khi chấp nhận Người dùng và Xe phải đang ở trong tình trạng hoạt động tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của ngành;
- Nếu có thể, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp;
- Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các khiếu nại, phán quyết và chịu trách nhiệm pháp lý do bất kỳ tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại bao gồm không giới hạn ở thương tật cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản là kết quả của dịch vụ vận chuyển / giao hàng do bạn cung cấp;
- Bạn phải tuân theo mọi luật lệ địa phương liên quan đến hoạt động của dịch vụ taxi / vận chuyển hành khách và sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp địa phương đó;
- Bạn không được liên hệ với Người dùng vì các mục đích khác với mục đích liên quan đến Dịch vụ;
- Bạn không được tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng khác hoặc người truy cập vào Ứng dụng, hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của BonBon, bao gồm không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, nguồn  hoặc khai thác Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ, thông tin nào được cung cấp hoặc tiết lộ hoặc thông qua Ứng dụng, theo bất kỳ cách nào mà mục đích là tiết lộ thông tin, bao gồm không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của riêng bạn được cung cấp bởi Ứng dụng;
- Bạn đồng ý chịu các cuộc thử nghiệm chất kích thích ngẫu nhiên do BonBon, các đại lý hoặc người được chỉ định của BonBon sắp xếp hoặc đảm nhận;
- Bạn cần biết khi phản hồi Người dùng, các mức phí viễn thông tiêu chuẩn có thể được áp dụng và do bạn tự đảm nhận;
- Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay cho chủ lao động của mình, thì chủ lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản đó và bạn là đại diện và đảm bảo bạn có quyền ràng buộc chủ lao động của mình với Thỏa thuận;
- Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm cung cấp bất kỳ phiếu giảm giá và đề xuất hình thức giảm giá nào khác cho Người dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ cho các mục đích khác, chẳng hạn như khai thác không giới hạn dữ liệu thông tin của BonBon hoặc thông tin liên quan đến Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Hành động vi phạm này có thể cấu thành hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn và có thể bị coi là tình báo kinh tế hoặc phá hoại và BonBon có quyền đưa ra những hành động phù hợp hoặc được phép theo luật pháp để chống lại bạn và / hoặc bất kỳ người nào, dù là vô ý hay cố ý, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ không đúng với mục đích sử dụng; và  
3.3. Nếu bạn là Người dùng, bạn tuyên bố, đảm bảo / cam kết rằng:
- Bạn sẽ tuân thủ các Chính sách của BonBon;
- Việc bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích riêng, mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng cho người ít nhất mười hai (12) tuổi (“Vị thành niên”), trong trường hợp này, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho trẻ dưới vị thành niên này;
- Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng, Nền tảng và / hoặc Phần mềm để gây phiền toái, khó chịu, bất tiện hoặc đặt các đơn hàng giả;
- Nếu có thể, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch vụ. Bạn xác nhận và đồng ý nếu thông tin về số lượng hành khách không trung thực hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đơn hàng đặt của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy bỏ;
- Bạn không được liên hệ với Bên cung cấp thứ ba cho các mục đích khác ngoài Dịch vụ hoặc thực hiện quyền khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật;
- Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố tình gây thiệt hại cho Bên cung cấp thứ ba hoặc với Phương tiện sử dụng;
- Nếu có thể, bạn sẽ không được sáng tạo hoặc biên dịch, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục nào từ nội dung được hiển thị trên Ứng dụng hoặc Nền tảng ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;
- Nếu có thể, bạn sẽ không được sao chép bất kỳ nội dung nào hiển thị thông qua Ứng dụng hoặc Nền tảng, bao gồm nội dung và đánh giá về sản phẩm của bên thứ ba để xuất bản dưới bất kỳ định dạng hoặc phương thức nào;
- Bạn xác nhận và đồng ý rằng chỉ có thể đăng ký một (1) tài khoản trên một thiết bị;
- Bạn biết rằng khi yêu cầu Giải pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ, phí viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và
- Bạn đồng ý rằng BonBon có thể, dựa trên toàn quyền quyết định của mình, coi một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào do bạn thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong khoảng thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.
4. Khả năng tương thích
Ứng dụng, Trang web, Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi có thể không tương thích với một số chương trình cơ sở, cài đặt của các kiểu máy hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở tất cả các thị trường và tất cả các trình duyệt có khả năng truy cập Ứng dụng, Trang web, Nền tảng, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo khả năng tương thích của Ứng dụng với thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.
5. Cấp phép và Hạn chế
5.1. BonBon và các nhà cấp phép, áp dụng cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để sử dụng và truy cập Ứng dụng và / hoặc Phần mềm để sử dụng Dịch vụ, tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được BonBon và các nhà cấp phép của BonBon bảo lưu.
5.2. Bạn không được:
- Cấp phép, cấp phép lại, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng dụng và / hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào;
- Sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm sao chép dựa trên Ứng dụng và / hoặc Phần mềm;
- “Nhân bản” Ứng dụng / Phần mềm trên bất kỳ máy chủ nào khác hoặc thiết bị không dây hoặc trên internet;
- Ngoại trừ trong phạm vi hạn chế bị cấm theo pháp luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, giải mã hoặc cố gắng lấy và viết mã hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng dụng này hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng;
- Sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động nào, bao gồm không giới hạn  trình thu thập dữ liệu, trình thu thập web, rô bốt web, bot, vi rút hoặc worm hoặc bất kỳ chương trình nào có thể thực hiện nhiều yêu cầu của máy chủ mỗi giây, (a) gánh nặng hoặc cản trở quá mức hoạt động và / hoặc hiệu suất của Ứng dụng; (b) tiến hành các hoạt động khai thác hoặc thu thập dữ liệu, hoặc (c) theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng;
- Đăng, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tài liệu nào có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền sở hữu đó;
- Xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trên Ứng dụng hoặc Nền tảng; hoặc
- Sử dụng Ứng dụng để: (a) gửi thư rác hoặc các tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp hoặc có nội dung độc hại, bao gồm không giới hạn tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, worm, trojan hoặc mã máy tính có hại khác, tệp, tập lệnh, tác nhân hoặc chương trình; (d) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng dụng hoặc dữ liệu có trong đó; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc phần mềm, hệ thống hoặc mạng liên quan của nó; (f) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi quá mức cho phép.
6. Thanh toán
6.1. Đối với Bên cung cấp thứ ba:
- Các khoản phí mà bạn trả cho BonBon cho Dịch vụ sẽ được thanh toán ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch vụ”). Tùy thuộc vào bất kỳ giới hạn nào được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí dịch vụ sẽ là phần trăm của Phí người dùng, do BonBon xác định tại từng thời điểm. Chính sách không hoàn tiền này sẽ áp dụng mọi lúc bất kể bạn có quyết định chấm dứt quyền truy cập của mình vào Ứng dụng / Nền tảng hay không, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng / Nền tảng, sự gián đoạn gây ra cho Dịch vụ dù được lên kế hoạch, vô tình hay cố ý hoặc bất kỳ lý do gì.
- Bạn xác nhận rằng tổng số Phí người dùng mà Người dùng trả cho bạn bao gồm Phí dịch vụ mà bạn nhận thay mặt BonBon.
- BonBon có thể đưa ra các quyết định, các khuyến mại với các tính năng khác nhau và các mức giá khác nhau trên Giải pháp cho bất kỳ Người dùng nào, theo đó những khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng và áp dụng theo. BonBon có thể thay đổi Phí dịch vụ bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng.
- Người dùng có thể thanh toán cho Dịch vụ của bạn ngay sau khi hoàn thành hoặc khi xác nhận đặt trước Dịch vụ, tùy từng trường hợp, bằng (các) phương thức tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm cả tiền tip (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn theo số lượng đã thỏa thuận trong thời gian đáo hạn.
- BonBon có quyền đình chỉ xử lý bất kỳ giao dịch nào nếu nghi ngờ giao dịch đó có dấu hiệu gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và / hoặc Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không giữ BonBon chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản giữ lại, chậm trễ, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.
6.2. Đối với người dùng:
- Khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng Dịch vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Bên cung cấp thứ ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn sẽ được tự động và không được hoàn lại.
- Bạn có thể chọn thanh toán cho Bên cung cấp thứ ba cung cấp Giải pháp bằng tiền mặt hoặc nếu có, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc ví điện tử đủ điều kiện hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có sẵn trong Ứng dụng, trang web.
- Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn sẽ cần đăng ký một Thẻ hợp lệ thuộc về bạn theo hướng dẫn trong Ứng dụng.
- Bạn đồng ý rằng BonBon có thể xác minh và ủy quyền chi tiết Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.
- Bạn đồng ý rằng BonBon có thể phát hành khoản giữ ủy quyền, đây không phải là khoản phí thực tế đối với Thẻ của bạn mà để xác minh phương thức thanh toán qua Thẻ của bạn. Khoản giữ có thể xuất hiện trong mục cá nhân của bạn trên ứng dụng là "đang chờ xử lý". Số tiền được phép giữ sẽ dựa trên đặt dịch vụ được hiển thị tại thời điểm đặt của bạn và có thể bao gồm tối đa các khoản phụ phí (ví dụ: phí cầu đường hoặc phí đặt chỗ, nếu có) được phép trên Ứng dụng. Khoản giữ ủy quyền được phát hành như một biện pháp ngăn chặn mọi hành vi sử dụng trái phép hoặc gian lận Thẻ của bạn.
- Trong trường hợp thanh toán bằng Thẻ của bạn được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ phải chịu bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến việc đó.
- Nếu tính năng tiền típ khả dụng, bạn có thể có tùy chọn đặt trước số tiền “tiền típ” mặc định mà bạn chọn khi đăng ký Dịch vụ. Điều này sẽ tự động được bao gồm trong Phí người dùng sau khi Giải pháp đã được cung cấp và trao cho Bên cung cấp thứ ba trừ khi bạn chọn thay đổi số tiền hoặc loại bỏ tiền típ.
- BonBon có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc các tổ chức tài chính từ chối hoặc bồi hoàn hoặc khi BonBon tin rằng Thẻ được sử dụng cho giao dịch có thể đang bị gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc BonBon cho rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này.
- Bạn đồng ý rằng bạn sẽ hợp tác liên quan đến bất kỳ cuộc sàng lọc tội phạm tài chính nào được yêu cầu và để hỗ trợ BonBon tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành được áp dụng.
- Bạn có trách nhiệm tự mình giải quyết mọi tranh chấp với công ty phát hành Thẻ của bạn.
7. Sự hủy bỏ đối với Bên cung cấp thứ ba:
7.1. Người dùng dựa vào bạn để phân phối hoặc cung cấp các Giải pháp. Bạn cần  đồng ý rằng tỷ lệ hủy cao và / hoặc thường xuyên phải bỏ qua lượt đặt trước của Người dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người dùng và tác động tiêu cực đến danh tiếng và thương hiệu của BonBon.
7.2. Trong khi bạn có thể hủy đặt chỗ, việc hủy bỏ sẽ dựa trên các lý do có thể chấp nhận như được trình bày trong Đơn. BonBon có quyền sửa đổi các lý do hủy bỏ có thể chấp nhận được vào từng thời điểm. Việc hủy bỏ không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận được hoặc bỏ qua đặt chỗ có thể được tính để xác định xem quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ có bị hạn chế tạm thời hay không.
8. Các chương trình khuyến mại cho người dùng
Đôi khi, BonBon có thể chạy các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại cung cấp mã phiếu thưởng, chiết khấu, gói đăng ký hoặc các khuyến mại khác được sử dụng trên Nền tảng (“Phiếu thưởng”). Phiếu quà tặng tùy thuộc vào thời hạn hiệu lực, thời gian quy đổi, hạn mức và / hoặc tình trạng sẵn có. Phiếu quà tặng có thể không có giá trị khi được sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc các phiếu mua hàng khác. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho Phiếu thưởng. Trừ khi có quy định khác, Phiếu thưởng chỉ có thể được sử dụng trên Nền tảng của chúng tôi. Voucher không có giá trị chuyển nhượng, không quy đổi, không hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. BonBon có quyền thu hồi, sửa đổi và / hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của điều khoản và điều kiện của các chương trình khuyến mãi và đăng ký bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. BonBon có quyền vô hiệu, ngừng hoặc loại bất kỳ người dùng nào khỏi bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc gói đăng ký nào mà không cần thông báo trước cho bất kỳ người dùng nào, trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này.
9. Đánh giá
9.1. Người dùng và Bên cung cấp thứ ba có thể được phép đánh giá lẫn nhau về các Dịch vụ được cung cấp.
9.2. Mọi đánh giá sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống của BonBon và BonBon có thể phân tích tất cả đánh giá nhận được.
10. Đóng góp theo điểm quan tâm
Phần này áp dụng cho việc Người dùng và Bên cung cấp thứ ba gửi vị trí Địa điểm ưa thích (“POI”) vào bản đồ trong Ứng dụng liên quan.
10.1. Yêu cầu gửi: Khi gửi POI, bạn được yêu cầu cung cấp nội dung POI như tên, địa chỉ và danh mục của POI. Bạn cũng có thể cung cấp nội dung POI bổ sung như hình ảnh của POI và các chi tiết bổ sung có liên quan (“Nội dung POI”).
10.2. Nội dung bị cấm: Bạn phải đảm bảo rằng tất cả Nội dung POI đã gửi:
- Không chính xác, giả mạo hoặc thư rác;
- Không phỉ báng, tục tĩu, phân biệt đối xử, khiêu khích, xúc phạm, gây hại hoặc bất hợp pháp;
- Không chứa nội dung không liên quan như ý kiến ​​chính trị hoặc cá nhân;
- không cung cấp hoặc quảng bá việc bán bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ được quản lý hoặc bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá, ma túy, rượu, cờ bạc, vũ khí, dịch vụ y tế và dịch vụ người lớn;
- không đề cập, quảng bá hoặc mô tả nội dung khiêu dâm, hình ảnh lạm dụng và / hoặc hình ảnh trẻ vị thành niên, bạo lực, khủng bố hoặc bất kỳ hành vi có hại nào khác hoặc hành vi bất hợp pháp;
- Không chứa dữ liệu hoặc hình ảnh cá nhân / nhạy cảm của bất kỳ người nào;
- Không chứa hình ảnh về các khu vực được bảo vệ, các địa điểm không thể tiếp cận công cộng hoặc các khu vực hạn chế, hoặc các khu vực không được phép chụp ảnh và quay phim (ví dụ: các trạm kiểm soát nhập cư, các khu quân sự, nội thất của các khu dân cư tư nhân); và
- Không bị sao chép hoặc đánh cắp, và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
10.3. Chấp nhận, từ chối hoặc loại bỏ POI: BonBon có thể đưa ra quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn:
- Chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Nội dung POI nào được gửi;
- Sửa đổi hoặc biên tập lại bất kỳ nội dung POI hoặc POI nào được chấp nhận; và
- Xóa bất kỳ POI hoặc Nội dung POI nào.
10.4. Phần thưởng: BonBon có thể cung cấp các ưu đãi hoặc phần thưởng cho các lần gửi Nội dung POI được chấp nhận, như được thông báo cho bạn trong Ứng dụng.
10.5. Giấy phép: Bằng cách gửi POI,
- Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên, hình ảnh, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh và nội dung khác mà bạn gửi, đăng hiển thị trên hoặc qua Ứng dụng. BonBon không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ Nội dung POI nào mà bạn đăng trên hoặc thông qua Ứng dụng.
- Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào cho BonBon. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tải lên hoặc chia sẻ nội dung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết để gửi POI và Nội dung POI,
- Bạn chuyển nhượng cho BonBon giấy phép không thể thu hồi, trên toàn thế giới, không độc quyền và miễn phí bản quyền để lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, giao tiếp, xuất bản, sử dụng, giấy phép phụ, sửa đổi và tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung POI và POI.
- POI hoặc POI Nội dung có chứa thông tin thực tế công khai, chẳng hạn như tên của doanh nghiệp không thuộc phạm vi của giấy phép này.
- Giấy phép này có thời hạn miễn là nội dung POI của bạn được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.
10.6. Yêu cầu sửa đổi hoặc xóa: Bạn có thể gửi yêu cầu sửa đổi hoặc xóa POI hoặc nội dung POI thông qua Ứng dụng. BonBon sẽ đánh giá theo từng trường hợp xem có đồng ý với các yêu cầu đó hay không theo quyết định riêng của BonBon.
11. Phí sửa chữa và vệ sinh cho người dùng
Nếu có thể, bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa mọi hư hỏng hoặc vệ sinh cần thiết đối với Phương tiện, thiết bị của Bên cung cấp thứ ba do bạn sử dụng sai Dịch vụ hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng. BonBon có thể hỗ trợ thanh toán chi phí hợp lý cho việc sửa chữa hoặc vệ sinh đó thay mặt cho Bên cung cấp thứ ba thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn hoặc yêu cầu từ bạn bằng tiền mặt, trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu làm sạch của Bên cung cấp thứ ba đã được xác minh bởi chế độ Thưởng phạt.
12. Sở hữu trí tuệ
BonBon và các bên cấp phép của BonBon, nếu có, sẽ sở hữu tất cả các quyền, bao gồm quyền sở hữu và lợi ích, trong đó có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, đối với Phần mềm và / hoặc Ứng dụng và các phần mở rộng, Dịch vụ và mọi đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi , các khuyến nghị hoặc thông tin khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Dịch vụ. Các Điều khoản Sử dụng không cấu thành một thỏa thuận mua bán và không chuyển tải cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của BonBon và / hoặc người cấp phép của BonBon. Tên BonBon, biểu tượng của BonBon, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng và biểu tượng của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm được liên kết với Phần mềm và / hoặc Ứng dụng là thương hiệu của BonBon hoặc các bên thứ ba, không có quyền hoặc giấy phép được cấp để sử dụng chúng. Để tránh nghi ngờ, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây sẽ bao gồm toàn bộ các thành phần, quy trình và thiết kế tương ứng của nó.
13. Thuế
13.1. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này phải chịu tất cả các loại thuế, nghĩa vụ, phí, lệ phí và / hoặc chi phí theo pháp luật quy định hiện hành, tuy nhiên, tùy từng thời điểm, có thể áp dụng. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để kích hoạt, hỗ trợ và / hoặc bảo vệ BonBon yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản tín dụng thuế đầu vào nào, trích lập, giảm giá hoặc hoàn trả đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Dịch vụ.
13.2. Nếu bạn là Bên cung cấp thứ ba, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và đóng góp theo luật định liên quan đến các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.
14. Bảo mật
14.1. Bạn sẽ tin tưởng tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến BonBon, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và khuyến mãi hoặc các hoạt động khác và các công ty liên quan của BonBon được tiết lộ cho bạn bởi hoặc thay mặt cho BonBon (dù bằng miệng hay bằng văn bản và cho dù trước, vào hoặc sau ngày của Thỏa thuận này) hoặc được bạn trực tiếp hoặc gián tiếp mua lại từ BonBon, hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của nó, hoặc được tạo ra trong quá trình của Thỏa thuận này. Bạn sẽ phải đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch vụ và sẽ không được BonBon đồng ý trước bằng văn bản, tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.
14.2. Các nghĩa vụ bảo mật ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi mà bạn có thể chứng minh rằng thông tin liên quan:
(i) Tại thời điểm nhận đã thuộc quyền sở hữu của bạn;
(ii). là, hoặc trở thành kiến ​​thức đại chúng trong tương lai mà không do lỗi hoặc thiếu sót từ phía bạn;
(iii) Được nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ nó; hoặc là
(iv) Được yêu cầu tiết lộ theo luật định.
15. Chính sách Bảo vệ và Quyền riêng tư Dữ liệu
15.1. BonBon thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của BonBon. Chính sách Bảo mật áp dụng tất cả các Dịch vụ của BonBon và các điều khoản của nó được tạo thành một phần của Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu này.
15.2. Nếu có thể, bạn đồng ý và chấp thuận cho BonBon, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của BonBon thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân như được mô tả thêm trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
15.3. Bạn chấp nhận BonBon có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của BonBon. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích mà BonBon đã tiết lộ cho bạn, chứ không phải cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.
16. Tương tác của bên thứ ba
16.1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tham gia các thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba, những người hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ của họ thông qua Nền tảng hoặc Ứng dụng. Mọi thông tin liên lạc hoặc thỏa thuận như vậy hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba hiện hành và BonBon và người cấp phép của nó sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thỏa thuận nào như vậy. BonBon hay bất kỳ công ty liên kết nào của BonBon đều không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền tảng hoặc Ứng dụng và BonBon, người cấp phép hoặc các công ty liên kết của BonBon sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trong mọi trường hợp trên hoặc có sẵn từ các trang web đó hoặc Bên cung cấp thứ ba. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và / hoặc bên thứ ba nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác trước khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và BonBon không phải là một bên tham gia và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và / hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận như vậy giữa bạn và các Bên cung cấp thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng bổ sung hoặc khác và các chính sách bảo mật có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. BonBon không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó của bên thứ ba đó.
16.2. BonBon có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ và các cơ chế khác để trợ cấp Dịch vụ và / hoặc để kiếm thêm doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý nhận quảng cáo và tiếp thị đó. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị như vậy, bạn có thể vào cài đặt Ứng dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị như vậy, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt bảo mật của bạn. Bạn đồng ý và cho phép BonBon biên soạn và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ và / hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch vụ.
16.3. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành (“Liên kết của Bên thứ ba”). Các Liên kết của Bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, sự chậm trễ, nói xấu, bôi nhọ, vu khống, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào khác có trong nội dung hoặc hậu quả truy cập, bất kỳ trang web được liên kết nào. Bất kỳ siêu liên kết nào đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh của các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.
17. Bồi thường
Bằng cách đồng ý với Điều khoản Sử dụng khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ BonBon, người cấp phép của BonBon và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của mỗi bên đó vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm phí và chi phí luật sư và / hoặc hành động theo quy định) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ, Nền tảng, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng trong giao dịch với Nhà cung cấp hoặc Người dùng bên thứ ba (tùy từng trường hợp), người bán bên thứ ba, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và / hoặc nhà tài trợ, hoặc (b) bạn vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào hoặc bất kỳ luật hiện hành nào hoặc quy định, cho dù có được tham chiếu ở đây hay không, hoặc (c) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Bên cung cấp thứ ba hoặc Người dùng được sắp xếp thông qua Dịch vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ, Nền tảng, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng; (e) quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Phương tiện nào của bạn, bao gồm cả việc bạn cung cấp Giải pháp cho Người dùng thông qua Dịch vụ nếu có.
18. Từ chối bảo hành
BonBon không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hay ám chỉ, đối với các Giải pháp do Bên cung cấp thứ ba đưa ra hoặc bất kỳ Giải pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ và bất kỳ Giải pháp nào được cung cấp bởi Bên cung cấp thứ ba và sẽ không có quyền truy đòi BonBon về những điều tương tự.
19. Sự cố và sự chậm trễ của Internet
Dịch vụ, Nền tảng, Ứng dụng và / hoặc Phần mềm có thể bị giới hạn, chậm trễ và / hoặc các vấn đề cố hữu trong việc sử dụng internet và giao tiếp điện tử, bao gồm thiết bị do bạn hoặc Bên cung cấp thứ ba sử dụng bị lỗi, không được kết nối nằm ngoài phạm vi, bị tắt hoặc không hoạt động. BonBon không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong giao hàng, thiệt hại hoặc mất mát do những vấn đề đó gây ra.
20. Giới hạn trách nhiệm
20.1. KHÔNG CÓ SỰ CỐ GẮNG KHÁC VÀ ĐỐI VỚI PHẠM VI TỐI ĐA CỦA LUẬT, BẤT KỲ YÊU CẦU VỀ THƯỞNG CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở TỔNG SỐ TIỀN HỢP ĐỒNG CỦA TẤT CẢ CÁC KHOẢN TRẢ TIỀN THỰC SỰ ĐƯỢC THANH TOÁN VÀ / HOẶC DO BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN ĐƯA RA SỰ KIỆN. TIỀN THƯỞNG VÀ / HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC TỔN HẠI NÀO CÓ THỂ GÂY RA CHO BẠN HOẶC CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐÃ ĐẶT DỊCH VỤ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI:
(i) MẤT, THIỆT HẠI HOẶC TỔN HẠI PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC PHẦN MỀM;
(ii) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC PHẦN MỀM;
(iii) BẤT KỲ SỰ TÍN NHIỆM NÀO CỦA BẠN VỀ SỰ ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC HOẶC TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO; HOẶC
(iv) NHƯ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP, NHÀ HÀNG, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO KHI XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC PHẦN MỀM THAM KHẢO,
NGAY CẢ NẾU THƯỞNG VÀ / HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI.
20.2. BONBON SẼ KHÔNG ĐÁNH GIÁ HOẶC THEO DÕI TÍNH PHÙ HỢP, HỢP PHÁP, KHẢ NĂNG, DI CHUYỂN HOẶC VỊ TRÍ CỦA BẤT KỲ BÊN CUNG CẤP THỨ BA NÀO BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP VẬN TẢI CỦA BÊN THỨ BA, NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ / HOẶC NHÀ TÀI TRỢ VÀ BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÊN CUNG CẤP THỨ BA BAO GỒM CÁC BÊN CUNG CẤP VẬN CHUYỂN THỨ BA, NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ / HOẶC NHÀ TÀI TRỢ.
20.3. TIỀN THƯỞNG SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN TRANH CHẤP HOẶC ĐÀM PHÁN TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP BAO GỒM CÁC BÊN CUNG CẤP VẬN CHUYỂN THỨ BA, NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ / HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. BẤT CỨ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP HIỆN TẠI VỚI TIỀN THƯỞNG KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ VAI TRÒ NÀO TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP, BAO GỒM BÊN THỨ BA, NHÀ CUNG CẤP VẬN TẢI, NHÀ QUẢNG CÁO. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ / HOẶC ỨNG DỤNG (VỚI TẤT CẢ CÁC GỢI Ý CỦA NÓ) TRÁCH NHIỆM VỚI VÀ ĐỐI VỚI BẠN. BẠN RÕ RÀNG CHỜ VÀ ĐÁNH THƯỞNG TỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, YÊU CẦU, NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ / HOẶC ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA BAO GỒM VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA, NHÀ HÀNG, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ / HOẶC NHÀ TÀI TRỢ ĐƯỢC DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ / HOẶC ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU CHO BẠN.
20.4. CHẤT LƯỢNG LỊCH TRÌNH CỦA GIẢI PHÁP THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CUNG CẤP THỨ BA CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHO BẠN. VẬY BẠN HIỂU RẰNG BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ PHÁT HIỆN VIỆC VẬN CHUYỂN CÓ THỂ NGUY HIỂM TIỀM NĂNG, NGOẠI HỐI, CÓ HẠI CHO NGƯỜI TRẺ, KHÔNG AN TOÀN HOẶC KHÁC ĐỐI TƯỢNG, VÀ BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ RỦI RO CỦA CHÍNH MÌNH. BẠN HIỂU HƠN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC NHÀ CUNG CẤP VẬN TẢI CỦA BÊN THỨ BA CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÃ CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN ĐƠN. TUY NHIÊN, VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN LUÔN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU, VÌ MỖI VIỆC ĐẶT CHỖ HỢP LỆ TRÊN ĐƠN, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN BỔ SUNG (KHÔNG CÓ BẤT KỲ KHOẢN MUA NÀO) ĐỂ HỖ TRỢ KHI THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE VÀ CƠ THỂ.
21. Nghĩa vụ của BonBon
21.1. Cung cấp Dịch vụ theo Quy chế hoạt động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;
21.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;
21.3. Cung cấp hóa đơn qua địa chỉ email của Người dùng sau mỗi chuyến đi;
21.4. Chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho các mục đích được chỉ định trong Thỏa thuận này. Đối với các mục đích khác, BonBon phải được sự chấp thuận của Người dùng trước khi tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào;
21.5. Lưu trữ và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho đến khi nhận được yêu cầu hủy từ Người dùng;
21.6. Tiếp nhận và xử lý trực tiếp các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng dụng và / hoặc Phần mềm theo Điều khoản sử dụng này và luật hiện hành.
21.7. Phối hợp với Bên cung cấp thứ ba để giải quyết các khiếu nại của Người dùng liên quan đến dịch vụ vận chuyển và giao hàng được cung cấp thông qua Ứng dụng;
21,8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng các kênh tương tác bao gồm số hotline (08) 7108 7108, Facebook chính thức của BonBon, thông qua Ứng dụng và / hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, phản ánh, góp ý của Người dùng một cách nhanh chóng, kịp thời;
21.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân;
21.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người dùng, BonBon sẽ kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ điều tra và thông báo đến toàn thể Người dùng;
21.11. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác của BonBon theo luật hiện hành; và
21.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
22. Thông báo
22.1. BonBon có thể thông báo qua Ứng dụng, thư điện tử đến địa chỉ email của bạn trong hồ sơ BonBon, hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư bảo đảm hoặc bưu điện trả trước đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ BonBon. Thông báo đó sẽ được coi là đã được đưa ra sau 48 giờ kể từ khi gửi thư hoặc đăng (nếu gửi bằng thư bảo đảm hoặc bưu điện trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi qua email). Bạn có thể thông báo cho BonBon (thông báo đó sẽ được coi là đưa ra khi BonBon nhận được) bằng thư được gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm đến BonBon bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong Ứng dụng.
23. Chuyển nhượng
23.1. Điều khoản Sử dụng này được sửa đổi theo thời gian có thể không được chỉ định bởi bạn mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của BonBon. Bạn đồng ý rằng BonBon có quyền chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba với điều kiện BonBon phải (i) thông báo về việc chuyển nhượng cho bạn thông qua Ứng dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa các quyền và nghĩa vụ của BonBon theo Thỏa thuận này.
24. Giải quyết tranh chấp
24.1. Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, bất kể sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc Dịch vụ sẽ được gọi là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), theo Quy tắc của VIAC được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian (“Quy tắc”) bởi một trọng tài viên duy nhất được chỉ định theo thỏa thuận chung của bạn và BonBon ("Trọng tài"). Nếu bạn và BonBon không thể thống nhất về một trọng tài viên, Trọng tài viên sẽ do Chủ tịch VIAC chỉ định theo Quy tắc. Trụ sở và địa điểm của trọng tài sẽ là Việt Nam, bằng tiếng Việt và phí của Trọng tài sẽ do bạn và BonBon chịu như nhau, với điều kiện là Trọng tài có thể yêu cầu các khoản phí đó phải được thanh toán theo cách khác như Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có hiệu lực theo luật hiện hành.
24.2. Bất kể điều gì ngược lại, bất kỳ khiếu nại nào giữa Bên cung cấp thứ ba và Người dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.
25. Mối quan hệ
Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với BonBon.
26. Tính hiệu lực từng phần
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm.
27. Không trì hoãn
Việc BonBon không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản Sử dụng sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.
28. Thỏa thuận
Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và BonBon và thay thế bất kỳ cuộc đàm phán hoặc thảo luận nào trước đây hoặc hiện tại.
29. Đình chỉ và chấm dứt
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng hoặc địa chỉ email bạn đã đăng ký: (i) để sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động quyền truy cập vào Ứng dụng, hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và / hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản áp dụng nào; và (ii) để làm gián đoạn hoạt động của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và / hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện bảo trì định kỳ hoặc không định kỳ, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.
30. Không có quyền của bên thứ ba
Thỏa thuận này không cấp quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là thành viên của Thỏa thuận.

 

Theo dõi bản tin của chúng tôi